Sprzedający firma Via Moda Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 7/10, 00 - 640  Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. ST.  Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000551916, NIP: 5252614419, REGON: 361243059 będące właścicielem sklepu internetowego Atlantic.pl oraz Administratorem danych osobowych przetwarzanych i gromadzonych w ramach prowadzonej działalności, dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze Sklepu Atlantic.pl i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Kupujących przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem. 

Większość działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest opisana w zakładce "polityka prywatności".

Dane osobowe są przechowywane przez Administratora w okresie posiadania przez Klienta Konta w Sklepie Atlantic.pl oraz na czas realizowania czynności związanych z zamówieniem, wykorzystania uprawnień reklamacyjnych bądź na użytek ewentualnych postępowań sądowych.

Dostęp do danych osobowych ma jedynie Administrator, który nie odstępuje tych informacji podmiotom trzecim, za wyjątkami opisanymi poniżej:

1. Administrator przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

2. Dane osobowe podawane przez Klientów podczas dokonywania płatności za pośrednictwem serwisów realizujących transakcje finansowe on-line (np. Przelewy24) są przetwarzane przez te serwisy. Sprzedający nie ma dostępu do tych danych. Zalecane jest zapoznanie się regulaminem oraz polityką prywatności serwisu, za pośrednictwem którego realizowane są transakcje finansowe.

3. Sklep Atlantic.pl może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia mu usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Klientów we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Atlantic.pl), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;

4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

5. Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedającego mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedającego oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Loading...