§1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego Atlantic.pl.

1. Atlantic.pl (zwany również dalej Sklepem) - sklep internetowy działający pod adresem www.atlantic.pl, prowadzony i administrowany jest przez firmę Via Moda Sp. z o.o., zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000551916, NIP: 5252614419, REGON: 361243059.

Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
Adres pocztowy: ul. Mokotowska 7 lok. 10, 00-640 Warszawa;
Numer telefonu: +48 539 647 240;
Adres poczty elektronicznej: sklep@atlantic.pl.

2. Poniższy regulamin określa dostarczanie zamówionych Produktów, uiszczanie przez Kupującego płatności za zamówione Produkty, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Sprzedający udostępnia Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Atlantic.pl, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy sprzedaży, w tym jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3. Regulamin ten nie ma zastosowania w przypadku zakupów dokonywanych przez podmioty gospodarcze na podstawie podpisanych z Via Moda Sp. z o.o. odrębnych umów handlowych.

4. Dokonując zakupów w sklepie internetowym Atlantic.pl, Kupujący akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.

5. Sklep Atlantic.pl szanuje i respektuje prawa konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw przysługujących Klientom na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Ustawy o prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo i zastosowanie mają przepisy regulujące prawa konsumenta.

6. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także Ustawy o prawach konsumenta.

7. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Kupujących, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu Atlantic.pl.

8. Regulamin sklepu internetowego Atlantic.pl umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.atlantic.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.


§2

Definicje

Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

1. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.atlantic.pl przez firmę Via Moda Sp. z o.o.;

2. Usługodawca / Sprzedawca – Via Moda Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 7/10, 00-640 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000551916, NIP: 5252614419, REGON: 361243059;

3. Produkt – towar, rzecz ruchoma będąca przedmiotem Sprzedaży za pośrednictwem sklepu Atlantic.pl.

4. Klient / Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę.

5. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

6. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Sprzedaż odbywa się przez Internet na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Produktów w ramach Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

10. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 344).

11. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1360 z zm.).

12. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2020 poz.287 ze zm).

13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (t.j. Dz. U. 2020 poz. 344).


§3

Zasady korzystania ze sklepu internetowego Atlantic.pl

1. Ceny wszystkich Produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone obok ceny Produktu.

2. Sprzedawca używa w Sklepie Internetowym Atlantic.pl kodów rabatowych upoważniających do zakupu Produktów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

3. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Atlantic.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

4. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Atlantic.pl konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

5. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.

6. Strona Sklepu internetowego Atlantic.pl posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.


§4

Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Zamówienia w sklepie internetowym Atlantic.pl można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

2.Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.

5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym Atlantic.pl jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.


§5

Sposób płatności i termin płatności

1. W sklepie Atlantic.pl istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:

- przelew na konto bankowe Sprzedawcy,
- płatność za pobraniem,
- za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych

2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu Atlantic.pl zamówienie jest przekazywane do realizacji.

3. Sklep internetowy Atlantic.pl umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak: Przelewy24.

4. W przypadku przelewu na konto Sprzedawcy, Klient jest obowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.


§6

Dostawa

1. Dostawa odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia. Nie ma możliwości odbioru osobistego.

2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pośrednictwem:

- DHL Parcel
- InPost Paczkomaty
- Kurier InPost

3. Koszty przesyłki są określone w zakładce "płatność i dostawa" i wynikają z wybranej przez Kupującego formy dostawy, które podane są na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

4. W przypadku zakupu kilku Produktów Kupujący płaci za przesyłkę tylko raz. W przypadku zamówień nietypowych lub hurtowych koszt dostawy uzgadniany jest indywidualnie z każdym klientem.

5. Czas wysyłki Produktów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych Atlantic.pl i wynosi 48 godzin. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa Produktu nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy Produktu w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

6. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania Produktów do wysyłki przez Sklep Atlantic.pl oraz czas dostawy. Czas przygotowania Produktów do wysyłki obejmuje kompletowanie Produktów, zaksięgowanie płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie i nadanie paczki. Standardowo, po nadaniu przesyłki przez Sklep Atlantic.pl, firma kurierska doręcza zamówione Produkty w ciągu 1-2 dni roboczych.

7. Zamówienia są przyjmowane według kolejności ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego z innych przyczyn, Sklep Atlantic.pl zawiadomi o tym fakcie Kupującego najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy i niezwłocznie zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

8. W momencie przekazania Produktu firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

9. Koszt dostawy Produktu w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Klient.

10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez dostawcę, Sprzedający niezwłocznie zwróci Kupującemu całość wpłaconej kwoty.

11. Sprzedający wysyła zamówione Produkty zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu i jest zobowiązany do zapakowania wysyłanych Produktów w sposób należyty, gwarantujący bezpieczne dotarcie do Kupującego.

12. Jeżeli okaże się, że Produkt uległ uszkodzeniu w transporcie, Kupujący zawiadomi o tym fakcie Sprzedającego, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: sklep@atlantic.pl  wraz z protokołem szkody, jeżeli taki został sporządzony przez Kupującego.

13. W celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji z tytułu zniszczenia Produktu w transporcie, zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z zamówionym Produktem, w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, za pośrednictwem kuriera lub pracownika poczty, o ile będzie to możliwe, sporządził protokół szkody.

14. Sprzedający, niezwłocznie po otrzymaniu protokołu uszkodzenia przesyłki lub zawiadomienia o uszkodzeniu przesyłki w transporcie, rozpocznie proces reklamacyjny w firmie dostarczającej.

15. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez dostawcę, sprzedający niezwłocznie zwróci kupującemu całość wpłaconej kwoty.

§7

Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym paragrafie Regulaminu.

2. Aby skorzystać z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Konsument powinien poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać wysłane:

Pocztą na adres:

Via Moda Sp. z o.o.
ul. Sękocińska 24A
05 - 830 Wolica
Magazyn 24A/1
z dopiskiem "ZWROT ATLANTIC"

Drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy: sklep@atlantic.pl

Konsument może skorzystać w tym celu z formularza odstąpienia od umowy udostępnionego mu przez Sprzedawcę lub wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 1, nie wywołuje skutków prawnych.

3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny do pobrania na stronie „zwroty i reklamacje” oraz przekazywany jest w formie elektronicznej, w korespondencji elektronicznej potwierdzającej złożenie zamówienia.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Konsument ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

6. Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, Produkt podlegający zwrotowi zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Zwrot Produktu powinien nastąpić na adres:

Via Moda Sp. z o.o.
ul. Sękocińska 24A
05 - 830 Wolica
Magazyn 24A/1
z dopiskiem "ZWROT ATLANTIC"

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności za produkty, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Koszt przesyłki ponosi wysyłający. Paczki wysłane „za pobraniem” nie będą odbierane. Zwrot płatności zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Sprzedawca w porozumieniu ze Konsumentem może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Konsumenta dodatkowych kosztów. Jeżeli Sprzedawca nie zastrzegł, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Postanowienia niniejszego paragrafu 7. Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.


§8

Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży.

W przypadku reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r., w szczególności art. 556-576 Kodeksu Cywilnego. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt zakupiony zgodnie ze zdaniem poprzednim wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania innej reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać zgłoszenie pisemnie na adres:

Via Moda Sp.z.o.o.
ul. Sękocińska 24A
05 - 830 Wolica
Magazyn 24A/1
z dopiskiem: „REKLAMACJA ATLANTIC”

lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy: sklep@atlantic.pl

3. W reklamacji zaleca się wskazać: wadę, jaką zdaniem Klienta Produkt posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności Produktu z umową lub inne roszczenie Klienta oraz podać dane kontaktowe. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

5. Powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

7.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).

7.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.3. Klient  może  złożyć   skargę   za   pośrednictwem   platformy   internetowej  ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.


§9

Zasady publikowania opinii

1. Sprzedawca umożliwia na stronach Sklepu Internetowego publikowanie opinii o swoich Produktach. Opinia powinna być napisana w języku polskim z zachowaniem zasad poprawnej polszczyzny.

2. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.

3. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

4. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca wymaga, aby przed opublikowaniem opinii przeszła ona jego weryfikację. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności treści opinii z Regulaminem, a co najważniejsze – czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym (np. sprawdzając, czy autor opinii znajduje się w bazie Klientów Sklepu), a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.

5. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.

6. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów i nie stanowią opinii Sprzedawcy.

7. Kupujący/klient obowiązany jest zamieszczać opinie nienaruszające obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym Atlantic.pl.

8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opinie zarówno pozytywne, jak i negatywne.


§10

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego Atlantic.pl, dostępnego na stronie www.atlantic.pl/polityka-prywatnosci.


§11

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego Atlanitic.pl.

2. Sprzedawca Atlantic.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym nowy Regulamin będzie miał zastosowanie wyłącznie do umów o zawartych po jego wprowadzeniu. Wszystkie umowy sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia danej umowy.

3. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu Internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

7. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.atlantic.pl/regulamin.

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Sklepu.

Warszawa, 01.01.2023 roku.

Loading...