Regulamin promocji „-20% rabatu z kodem NASTART20”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Promocja nosi nazwę „-20% rabatu z kodem NASTART20” (dalej: „Promocja”). Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem” określa warunki i zasady Promocji, w szczególności określa warunki uczestnictwa w Regulaminie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników Promocji ( „Regulamin”).

1.2 Organizatorem Promocji jest właściciel sklepu internetowego Atlantic.pl, firma Via Moda Sp. z o.o.. Z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Mokotowska 7 lok. 10; 00-640 Warszawa. Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000551916, NIP: 5252614419, REGON: 361243059.

1.3 Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym Organizatora dostępnym pod adresem atlantic.pl („Sklep Internetowy”), w których w sprzedaży znajdują się Produkty objęte Promocją.

1.4 Promocją objęte są produkty dostępne w sprzedaży w Sklepie Internetowym z wyłączeniem produktów przecenionych.

1.5 Promocja obowiązuje od dnia 09.05.2024 r. do dnia 19.05.2024 r. („Okres Promocji”).

1.6 Promocja kierowana jest wyłącznie do konsumentów „Uczestników” i tylko konsument może wziąć w niej udział. Przez Konsumenta rozumie się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ Kodeksu cywilnego). Dla celów Promocji za zakup dokonany przez konsumenta uznaje się zakup udokumentowany paragonem fiskalnym (bez NIP-u) lub tzw. fakturą konsumencką, tj. fakturą wystawioną dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (faktura bez NIP-u).

§2. WARUNKI PROMOCJI

2.1 Udział w Promocji jest dobrowolny.

2.2 Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest możliwość skorzystania z Kodu rabatowego NASTART20 w sklepie internetowym atlantic.pl.

2.3 Kod rabatowy obowiązuje tylko na produkty nieprzecenione.

2.4 Kod rabatowy nie łączy się z równoległymi kodami promocyjnymi do wykorzystania w sklepie internetowym atlantic.pl.

2.5 Kod rabatowy jest jednorazowy i nie podlega wymianie na gotówkę. 

2.6 Rabat dotyczy ceny Produktu/Produktów, która obowiązuje w momencie składania zamówienia. W czasie trwania promocji ceny produktów przed użyciem kodu mogą ulec zmianie. Zmianie tej nie podlega cena po użyciu kodu rabatowego.

§3. ZASADY PROMOCJI

3.1 Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi, który w Okresie Promocji dokona zakupu Produktu w Sklepie Internetowym, kodu NASTART20 uprawniającego do 20% rabatu na Produkt/Produkty w koszyku.

3.2 Aby skorzystać z promocji, Uczestnik powinien:
a) umieścić w koszyku Produkt lub Produkty
b) w koszyku, w polu „UŻYJ KODU RABATOWEGO” wpisać kod NASTART20 i kliknąć przycisk "sprawdź", wówczas rabat 20% naliczy się automatycznie
c) dokończyć składanie zamówienia

3.3 Uczestnik korzystający z Promocji może otrzymać rabat wyłącznie w momencie zakupu Produktu w Sklepie Internetowym atlantic.pl.

3.4 W przypadku zwrotu Produktów Uczestnikowi zostanie zwrócona cena zapłacona przez Uczestnika, tj.: cena z uwzględnieniem rabatu.


§4. REKLAMACJE

4.1 Reklamacje dotyczące Promocji, w tym jej przebiegu mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres: Via Moda Sp. z o.o..; ul. Mokotowska 7 lok. 10; 00-640 Warszawa. NIP: 5252614419, KRS: 0000551916 , REGON: 361243059; bądź drogą e-mailową na adres: sklep@atlantic.pl z dopiskiem: „-20% rabatu z kodem NASTART20”

4.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi Promocji przez cały Okres Promocji oraz przez 30 dni kalendarzowych po jego zakończeniu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym, a w przypadku reklamacji zgłaszanych drogą e-mailową – data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty email. 

4.3 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika Promocji – w przypadku reklamacji zgłaszanych listem, zaś adres e-mail – w przypadku reklamacji zgłaszanych drogą e-mailową, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

4.4 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji w sprawie jego reklamacji listem poleconym na adres podany w reklamacji, a w przypadku gdy reklamacja została wysłana pocztą elektroniczną - adres e-mail wskazany w formularzu.

4.5 Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§5. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) oraz zgodnie z innymi wydanymi na jego podstawie polskimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w związku z ochroną danych osobowych.

5.2 Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w niniejszym regulaminie. Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamację dotyczącą promocji są przetwarzane w celu rozpatrzenia ich reklamacji. Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka Via Moda Sp. z o.o..; ul. Mokotowska 7 lok. 10; 00-640 Warszawa. NIP: 5252614419, KRS: 0000551916 , REGON: 361243059. 

5.3 W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej atlantic.pl, które są dostępne na stronie atlantic.pl/polityka-prywatnosci

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Zasady przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin.

6.2 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2024 roku.

6.3 Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: atlantic.pl regulaminy-promocji, a także w siedzibie Organizatora.

6.4 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w promocji osób, co do których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień niniejszego regulaminu, np.: dokonywanie zakupów (składanie zamówień) w ramach promocji jedynie pozornie w charakterze konsumenta, a w rzeczywistości w sposób sprzeczny z celem promocji, np. przy użyciu fikcyjnych danych osobowych lub danych osobowych innej osoby bez jej zgody. Lub prowadzenie działań, które mają na celu obejście niniejszego regulaminu, zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania promocji. W przypadku stwierdzenia, że zamówienie zostało złożone z naruszeniem lub obejściem niniejszego regulaminu (zwłaszcza, gdy zostało złożone w celu związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą), osoba, która je złożyła może zostać wykluczona z udziału w promocji, a zamówienie może zostać zrealizowane z pominięciem promocyjnych warunków opisanych w niniejszym regulaminie.

6.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Promocji.

6.6 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Loading...